BÜLTEN HAKKINDA

Eleştirel Psikoloji Bülteni internet üzerinde düzenli olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Eleştirel Psikoloji Bülteni daha güzel ve yaşanır bir dünya hayaliyle toplumsal eşitlik ve refahın geliştirilmesi ve psikolojik bilginin bu kritik sürece her açıdan hizmet edecek şekilde yönlendirilmesini ya da dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Geçtiğimiz yüzyıl içinde görülmüştür ki psikoloji çoğu zaman insanlar üzerinde baskı kuran geniş tabanlı eşitsizlikleri görmezden gelmiş, hatta bazen açıktan bu eşitsizlikleri desteklemiş ve güçlenmelerini sağlamıştır. Psikolojiyi toplumsal dönüşüm için kullanmak, psikolojinin temel varsayımlarını ve pratiklerini eleştirel bir bakışın süzgecinden geçirmek büyük bir gereklilik ve kültürel sermayeyi yani eğitim olanaklarını elinde bulundurma şansına sahip insanlar açısından bir sorumluluk halini almıştır.

Bu amaç doğrultusunda bülten, psikolojik bir perspektif içeren ya da psikolojiyle ilgili yazılar vasıtasıyla eşitsizliğin ve toplumsal statükonun yapısal temellerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken akademik statükoyu ve anaakım psikolojinin bu toplumsal eşitsizliğe destek olan, onu besleyen yapısını da değiştirmeye ve eşitlikçi, radikal ve eleştirel bir psikoloji anlayışının gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bülten, psikolojik bilginin ideolojik doğasını, psikoloji içindeki hegemonik süreçleri, psikolojik kuramları, söylemleri ve pratikleri, bunları üreten kurumların siyasal örgütlenişlerini tartışmak, her açıdan ezilen ve mağdur insanlardan yana, eşitlikçi ve özgürlükçü, eleştirel ve toplumcu bir psikolojinin kuramsal ve pratik olanaklarını araştırmak için yola çıkmaktadır.

Bültenin sayfaları bu temel amacı benimseyen bütün araştırmacılara açıktır. Eleştirel Psikoloji Bülteni daha eşitlikçi bir dünyayı ve her düzeyde toplumsal adaleti oluşturmaya azmetmiş, psikolojinin kuram ve pratiklerini bu yönde kullanmak ya da bu yöne sevk etmek isteyen, egemen psikolojinin kuram ve pratiklerini eleştirel aklın süzgecinden geçirmek isteyecek tüm psikolog, psikiyatrist, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve bu alanlarda öğrenim gören öğrencilerin ve bu alanları konu edinmiş araştırmacıların forumu niteliğindedir.

Yayınların Niteliği

Temel ilkeler çerçevesinde aşağıda belirtilen türden yayınlar hedeflenmelidir.

Özgün bilimsel makaleler, görgül çalışmalar, söylem ya da sosyal temsil analizleri, Denemeler ve derlemeler Dünyadaki ve Türkiye’deki eleştirel pratiklerden haberler, Çeviriler Tarama makaleleri Yorumlar, film ve medya analizleri. Bülten’de yayınlanacak özgün ve çeviri yazıların genel olarak şu başlıklarla ilişkili olması öngörülmektedir:

Eleştirel psikoloji, eleştirel teori, antipsikiyatri, anaakım eleştirisi, niteliksel yöntemler, politik psikoloji, feminizm, homofobi, ırkçılık karşıtlığı, ayrımcılık, çok kültürlülük, eleştirel psikoloji tarihi, eleştirel psikoloji uygulamaları, radikal klinik teori, radikal felsefi danışmanlık, eleştirel psikanaliz.

Yazıların stil rehberine uygun olarak hazırlandıktan sonra elestirelpsikolojibulteni@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Stil Rehberi

Eleştirel Psikoloji Bülteni çok disiplinliliği önemsediği için yayınlanacak yazıların formatı yazarlarına bırakılmıştır. Ancak kullanılan stilin tutarlı olması, alıntıların ve kaynakların anlaşılır biçimde gösterilmesi önemlidir. Online yayını kolaylaştırıldığı için APA (Amerikan Psikologlar Birliği) stili tercih edilmektedir, ancak bir zorunluluk değildir.
  • Bülten’e gönderilen yazılarda kullanılacak dilin her türlü ayrımcılıktan arındırılmış olması gerekmektedir (ör: bilim adamı yerine bilim insanı).
  • Yazıların .doc ya da .rtf biçimlerinde online olarak ulaştırılması gerekmektedir.
  • Çevirilerin kaynaklarının tam olarak verilmesi gerekmektedir. Eğer telif sorunu varsa bu konunun çeviri yapılmadan önce editörlerle görüşülmesi faydalı olacaktır.
  • Makale, deneme ve çevirilerde yazıların ortalama uzunluğunun 2000-8000 sözcük ile sınırlandırılmasına dikkat edilmelidir. Gerekli durumlarda bu sınır aşılabilir.
  • Yazılara eklenecek resimlerin .jpg ya da .gif dosyası olarak gönderilmesi, yazı içinde resmin tam olarak nereye ve hangi hizada konacağının belirtilmesi gerekmektedir.
  • Stille ilgili her türlü sorunuzu bülten editörlerine iletebilirsiniz.

Yayın Süreci

Eleştirel Psikoloji Bülteni hakemli (peer-reviewed) bir dergidir. Ancak biz “hakemlerin” işlevini hangi yazıların yayınlanıp, hangilerinin yayınlanmayacağını belirlemek değil, yazıların niteliklerinin artırılması ve argümanlarının güçlendirilmesi için yazarlara önerilerde bulunmak ve yazıyla ilgili ayrıntılı bir geri bildirim vermek olarak görüyoruz. İngilizce’de kullanılan “peer-review” ifadesinin de içerdiği gibi, hakemliğin yazının benzer konumda olan bir meslektaş tarafından gözden geçirilmesi olduğunu düşünüyoruz.

Yazıların değerlendirme sürecinde “açık hakemlik” olarak adlandırdığımız bir ilkeyle hareket ediyoruz. Bu ilke, her yazarın kendi yazısıyla ilgili kimin daha iyi bir geri bildirim verebileceğini yine kendisinin bilebileceği kabulüne dayalıdır. Bu nedenle sabit bir hakem kadrosu yerine, her yazı için yazarların önerdiği iki hakemle çalışıyoruz. Hakemin yazardan, yazarın da hakemden haberdar olmasının değerlendirme sürecinin şeffaf ve dayanışmacı bir şekilde işlemesine yardımcı olduğunu düşünüyoruz.

Hakem değerlendirmesinden geçen yazılar, tekrar düzenlendikten sonra redaksiyondan geçmektedir.

Bülten Editörleri

Sertan Batur
Ersin Aslıtürk